Produktion

Som grund i vårt kvalitetsarbete ligger gällande livsmedelslagstiftning, EG 178/2002, 852/2004, 853/2004, samt Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien LIVSFS 2005:20.

Gemensamt för alla företag som arbetar med produktion, bearbetning, handel och servering är: * Ansvar * Spårbarhet * Egenkontroll vilken inkluderar Haccp

Vi är IP Livsmedel certifierade  

Om ytterligare information om lagstiftning och regler önskas finns mer info och länkar nedan på slv.se