Produktion

Som grund i vårt kvalitetsarbete ligger gällande livsmedelslagstiftning, EG 178/2002, 852/2004, 853/2004, samt Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien LIVSFS 2005:20.

Gemensamt för alla företag som arbetar med produktion, bearbetning, handel och servering är: * Ansvar * Spårbarhet * Egenkontroll vilken inkluderar Haccp

Vi är ISO 22 000 certifierade. Vi arbetar löpande med ISO 22 000 tillsammans med Food Safety AB. 

Om ytterligare information om lagstiftning och regler önskas finns mer info och länkar nedan på slv.se